v.3.12 rev.1
main page
russian english
Jumora »

Figures

Jumora
Member
Rating: 580.4
SP: 15.1
Anime: 276
Figures: 347
Blog posts: 7
Comments: 1036

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop Sakata Gintoki Ver. A

ABS, PVC, MegaHouse

Purchase: 30 Apr 2010, 609¥

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop Hijikata Toushiro Ver. A

ABS, PVC, MegaHouse

Purchase: 30 Apr 2010, 609¥

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop Okita Sougo Ver. A

ABS, PVC, MegaHouse

Purchase: 30 Apr 2010, 609¥

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop Okita Sougo Ver. B

ABS, PVC, MegaHouse

Purchase: 30 Apr 2010, 609¥

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop Katsura Kotaro Ver. A

ABS, PVC, MegaHouse

Purchase: 30 Apr 2010, 609¥

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop Kagura Ver. A

ABS, PVC, MegaHouse

Purchase: 30 Apr 2010, 609¥

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop Kamui Ver. B

ABS, PVC, MegaHouse

Purchase: 30 Apr 2010, 609¥

Гинтама (Петиты)

Gintama Petit Chara Land -Gin-san's Doughnuts Shop: Sakata Gintoki

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2009, 609¥

Gintama Petit Chara Land -Gin-san's Doughnuts Shop: Hijikata Toushiro

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2009, 609¥

Gintama Petit Chara Land -Gin-san's Doughnuts Shop: Okita Sougo Chocolate ver.

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2009, 609¥

Gintama Petit Chara Land -Gin-san's Doughnuts Shop: Okita Sougo

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2009, 609¥

Gintama Petit Chara Land -Gin-san's Doughnuts Shop: Elizabeth Chocolate Katsura ver.

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2009, 609¥

Gintama Petit Chara Land -Gin-san's Doughnuts Shop: Kagura Chocolate ver.

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2009, 609¥

Petit Chara Land -My Favourite Thing: Okita Sougo

ABS, PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2009, 609¥

Гинтама (Петиты)

Petit Chara Land Gintama in Wonderland: Sakata Gintoki

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 28 Feb 2011, 609¥

Petit Chara Land Gintama in Wonderland: Kagura B

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 28 Feb 2011, AmiAmi, 609¥

Petit Chara Land Gintama in Wonderland: Kagura A

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 31 Jan 2011, 609¥

Petit Chara Land Gintama Fushigi no Kuni no Gintama-san Jounetsu no Red Rouge: Okita Sougo

PVC, MegaHouse

Purchase: 19 Jun 2015, 643¥

Petit Chara Land Gintama in Wonderland: Okita Sougo

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 28 Feb 2011, AmiAmi, 609¥

Petit Chara Land Gintama in Wonderland: Toshiro Hijikata B

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 28 Feb 2011, AmiAmi, 609¥

Petit Chara Land Gintama Fushigi no Kuni no Gintama-san Jounetsu no Red Rouge: Hijikata Toshiro

PVC, MegaHouse

Purchase: 19 Jun 2015, 643¥

Гинтама (Петиты)

Petit Chara Land Gintama in Wonderland: Elizabeth

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 31 Jan 2011, 609¥

Petit Chara Land Gintama Fushigi no Kuni no Gintama-san Jounetsu no Red Rouge: Elizabeth

PVC, MegaHouse

Purchase: 19 Jun 2015, 643¥

Petit Chara Land Gintama in Wonderland: Kamui

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 28 Feb 2011, AmiAmi, 609¥

Petit Chara Land Gintama Fushigi no Kuni no Gintama-san Jounetsu no Red Rouge: Kamui

PVC, MegaHouse

Purchase: 19 Jun 2015, 643¥

Gintama Petit Chara Land Jump Festa 2014 - Yorozuya Party Set: Gintoki

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2014, 2000¥

Gintama Petit Chara Land Jump Festa 2014 - Yorozuya Party Set: Kagura

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2014, 2000¥

Gintama Petit Chara Land Jump Festa 2014 - Yorozuya Party Set: Sinpachi

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2014, 2000¥

Гинтама (Петиты)

Petit Chara Land Gintama -autumn & winter?: Sakata Gintoki

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 31 Oct 2011, 630¥

Petit Chara Land Gintama -autumn & winter?: Hijikata Toushirou

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 31 Oct 2011, 630¥

Petit Chara Land Gintama -autumn & winter?: Okita Sougo

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 31 Oct 2011, 630¥

Petit Chara Land Gintama - autumn & winter? Psychedelic Party ver.: Okita Sougo

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 30 Sep 2015, 756¥

Petit Chara Land Gintama -autumn & winter?: Katsura Kotaro

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 31 Oct 2011, 630¥

Petit Chara Land Gintama -autumn & winter?: Kagura

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 31 Oct 2011, 630¥

Petit Chara Land Gintama autumn & winter? Psychedelic Party ver.: Kagura

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 30 Sep 2015, 756¥

Гинтама (Петиты)

Petit Chara Land Gintama -autumn & winter?: Kamui

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 31 Oct 2011, 630¥

Petit Chara Land Gintama autumn & winter? Psychedelic Party ver.: Kamui

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 30 Sep 2015, 756¥

Petit Chara Land Gintama Snow White: Kagura

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2013, 660¥

Petit Chara Land Gintama Snow White: Gin-san

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2013, 660¥

Petit Chara Land Gintama Snow White: Kin-san

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2013, 660¥

Petit Chara Land Gintama Snow White: Okita

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2013, 660¥

Petit Chara Land Gintama Snow White: Kamui

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2013, 660¥

Гинтама (Петиты)

Petit Chara Land Gintama Snow White: Elizabeth B

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2013, 660¥

Petit Chara Land Gintama Snow White: Hijikata

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2013, 660¥

Petit Chara Land Gintama Snow White: Elizabeth A

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2013, 660¥

Petit Chara Land Gintama Ketsuno Announcer`s Weather Forecast: Sakata Gintoki A

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2013, 693¥

Petit Chara Land Gintama Ketsuno Announcer`s Weather Forecast: Sakata Gintoki B

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2013, 693¥

Petit Chara Land Gintama Ketsuno Announcer`s Weather Forecast: Hijikata Toshiro A

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2013, 693¥

Petit Chara Land Gintama Ketsuno Announcer`s Weather Forecast: Hijikata Toshiro B

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2013, 693¥

Гинтама (Петиты)

Petit Chara Land Gintama Ketsuno Announcer`s Weather Forecast: Kagura

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2013, 693¥

Petit Chara Land Gintama Ketsuno Announcer`s Weather Forecast: Kamui

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2013, 693¥

Petit Chara Land Gintama Ketsuno Announcer`s Weather Forecast: Katsura Kotaro

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2013, 693¥

Petit Chara Land Gintama Ketsuno Announcer`s Weather Forecast: Takasugi Shinsuke A

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2013, 693¥

Petit Chara Land Gintama Ketsuno Announcer`s Weather Forecast: Takasugi Shinsuke B

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Aug 2013, 693¥

Gintama Petit Chara Land Jump Festa 2013 Yorozuya: Sakata Gintoki Red Scarf Ver.

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Dec 2012, 1000¥

Gintama Petit Chara Land Jump Festa 2013 Yorozuya: Sakata Gintoki Blue Scarf Ver.

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2013, 1600¥

Гинтама (Петиты)

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop ~Fruit Paradise~: Sakata Gintoki

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Jun 2016, 810¥

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop ~Fruit Paradise~: Hijikata Toshiro

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Jun 2016, 810¥

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop ~Fruit Paradise~: Kamui

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Jun 2016, 810¥

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop ~Fruit Paradise~: Kagura

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Jun 2016, 810¥

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop ~Fruit Paradise~: Katsura Kotaro

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Jun 2016, 810¥

Petit Chara Land Gintama Gin-san's Ice Cream Shop ~Fruit Paradise~: Okita Sougo

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 01 Jun 2016, 810¥

Petit Chara Land -My Favourite Thing: Okita Sougo

ABS, PVC, MegaHouse

Purchase: 01 Jan 2009, 609¥

Гинтама (Петиты)

Gintama MasColle Premium ~Nandakanda de Joui Hen wa Ninki~: Katsura Kotarou

PVC, Bandai

Purchase: 01 Mar 2013, 1247¥

Gintama MasColle Premium ~Nandakanda de Joui Hen wa Ninki~: Sakamoto Tatsuma

PVC, Bandai

Purchase: 01 Mar 2013, 1247¥

Gintama MasColle Premium ~Nandakanda de Joui Hen wa Ninki~: Takasugi Shinsuke

PVC, Bandai

Purchase: 01 Mar 2013, 1247¥

Gintama MasColle Premium ~Nandakanda de Joui Hen wa Ninki~: Sakata Gintoki Shiroyasha Ver.

PVC, Bandai

Purchase: 01 Mar 2013, 1247¥

Gintama MasColle ~Ii Scene niwa Daitai Kaze ga Fuku~: Hijikata Toushirou

PVC, Bandai

Purchase: 25 Apr 2012, 609¥

Gintama MasColle ~Ii Scene niwa Daitai Kaze ga Fuku~: Okita Sougo

PVC, Bandai

Purchase: 25 Apr 2012, 609¥

Бюсты

Chibitama: Sakata Gintoki

ABS, PVC, Bandai

Purchase: 27 Jul 2011, 399¥

Chibitama: Kagura

ABS, PVC, Bandai

Purchase: 27 Jul 2011, 399¥

Chibitama: Shimura Shinpachi

ABS, PVC, Bandai

Purchase: 27 Jul 2011, 399¥

Chibitama: Hijikata Toushirou

ABS, PVC, Bandai

Purchase: 27 Jul 2011, 399¥

Chibitama: Okita Sougo

ABS, PVC, Bandai

Purchase: 27 Jul 2011, 399¥

Chibitama Stage 5nin Narabu to Nanka Iikamo: Okita Sougo

PVC, ABS, Bandai

Purchase: 01 Mar 2012, 399¥

Chibitama: Takasugi Shinsuke

ABS, PVC, Bandai

Purchase: 27 Jul 2011, 399¥

Чибитама

Chibitama Gekijou -Domburi mo Mochikata wo Kaeruto Kakkoii: Sakata Gintoki

PVC, ABS, Bandai

Purchase: 01 Dec 2011, 380¥

Chibitama Gekijou -Domburi mo Mochikata wo Kaeruto Kakkoii:Tsukuyo

PVC, ABS, Bandai

Purchase: 01 Dec 2011, 380¥

Chibitama Gekijou -Domburi mo Mochikata wo Kaeruto Kakkoii: Kamui

PVC, ABS, Bandai

Purchase: 01 Dec 2011, 380¥

Chibitama Gekijou -Domburi mo Mochikata wo Kaeruto Kakkoii: Hijikata Toushiro

PVC, ABS, Bandai

Purchase: 01 Dec 2011, 380¥

Chibitama Gekijou -Domburi mo Mochikata wo Kaeruto Kakkoii: Katsura Kotaro

PVC, ABS, Bandai

Purchase: 01 Dec 2011, 380¥

Chibitama Gekijou -Domburi mo Mochikata wo Kaeruto Kakkoii: Elizabeth

PVC, ABS, Bandai

Purchase: 01 Dec 2011, 380¥

Чибитама

Sakuragi Hanamichi

PVC, ABS, Slam Dunk

Purchase: 01 Jan 2011

Rukawa Kaede

PVC, ABS, Slam Dunk

Purchase: 01 Jan 2011

Akagi Takenori

PVC, ABS, Slam Dunk

Purchase: 01 Jan 2011

Miyagi Ryouta

PVC, ABS, Slam Dunk

Purchase: 01 Jan 2011

Mitsui Hisashi

PVC, ABS, Slam Dunk

Purchase: 01 Jan 2011

SLAM DUNK

One Coin Grande Figure Collection New The Prince of Tennis The First Game: Echizen Ryoma

ABS, PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Dec 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection New The Prince of Tennis The First Game: Kintaro Toyama

ABS, PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Dec 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The New Prince of Tennis The Second Game: Kai Yuujirou

PVC, ABS, Kotobukiya

Purchase: 01 Jun 2013

One Coin Grande Figure Collection New The Prince of Tennis The First Game: Senri Chitose

ABS, PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Dec 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection New The Prince of Tennis The First Game: Tokugawa Kazuya

ABS, PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Dec 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection New The Prince of Tennis The First Game: Kirihara Akaya

ABS, PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Dec 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection New The Prince of Tennis The First Game: Shishido Ryou

ABS, PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Dec 2012, 714¥

Тенниссисты

One Coin Grande Figure Collection New The Prince of Tennis The First Game: Kiyosumi Sengoku

ABS, PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Dec 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection New The Prince of Tennis The First Game: Kite Eishirou

ABS, PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Dec 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection New The Prince of Tennis The First Game: Hiyoshi Wakashi

ABS, PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Dec 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The Prince of Tennis: Oshitari Yuushi

ABS, PVC, Sol International

Purchase: 01 Jul 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The Prince of Tennis: Echizen Ryouma

ABS, PVC, Sol International

Purchase: 01 Jul 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The Prince of Tennis: Shiraishi Kuranosuke

ABS, PVC, Sol International

Purchase: 01 Jul 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The Prince of Tennis: Atobe Keigo

ABS, PVC, Sol International

Purchase: 01 Jul 2012, 714¥

Теннисисты

One Coin Grande Figure Collection - The Prince of Tennis: Oshitari Kenya

ABS, PVC, Sol International

Purchase: 01 Jul 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The Prince of Tennis: Fuji Shuusuke

ABS, PVC, Sol International

Purchase: 01 Jul 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The Prince of Tennis: Niou Masaharu

ABS, PVC, Sol International

Purchase: 01 Jul 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The Prince of Tennis: Tezuka Kunimitsu

ABS, PVC, Sol International

Purchase: 01 Jul 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The Prince of Tennis: Yukimura Seiichi

ABS, PVC, Sol International

Purchase: 01 Jul 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The Prince of Tennis: Zaizen Hikaru

ABS, PVC, Sol International

Purchase: 01 Jul 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The New Prince of Tennis The Second Game: Atobe Keigo

PVC, ABS, Kotobukiya

Purchase: 01 Jun 2013

Тенниссисты

One Coin Grande Figure Collection - The New Prince of Tennis The Second Game: Ohtori Choutarou

PVC, ABS, Kotobukiya

Purchase: 01 Jun 2013

One Coin Grande Figure Collection - The New Prince of Tennis The Second Game: Marui Bunta

PVC, ABS, Kotobukiya

Purchase: 01 Jun 2013

One Coin Grande Figure Collection - The New Prince of Tennis The Second Game: Yanagi Renji

PVC, ABS, Kotobukiya

Purchase: 01 Jun 2013

One Coin Grande Figure Collection - The New Prince of Tennis The Second Game: Akutagawa Jirou

PVC, ABS, Kotobukiya

Purchase: 01 Jun 2013

One Coin Grande Figure Collection - The New Prince of Tennis The Second Game: Hirakoba Rin

PVC, ABS, Kotobukiya

Purchase: 01 Jun 2013

One Coin Grande Figure Collection - The New Prince of Tennis The Second Game: Kanata Irie

PVC, ABS, Kotobukiya

Purchase: 01 Jun 2013

One Coin Grande Figure Collection - The New Prince of Tennis The Second Game: Sanada Genichiroh

PVC, ABS, Kotobukiya

Purchase: 01 Jun 2013

Теннисисты

One Coin Grande Figure Collection New The Prince of Tennis The First Game: Secret

ABS, PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Dec 2012, 714¥

One Coin Grande Figure Collection - The New Prince of Tennis The Second Game: secret

PVC, ABS, Kotobukiya

Purchase: 01 Jun 2013

Теннисисты

Nurarihyon no Mago Sweet Karakore: Rikuo

PVC, Movic

Purchase: 15 Apr 2011, 525¥

Nurarihyon no Mago Sweet Karakore": Oikawa Tsurara

PVC, Movic

Purchase: 15 Apr 2011, 525¥

Nurarihyon no Mago Sweet Karakore: Kubinashi

PVC, Movic

Purchase: 15 Apr 2011, 525¥

Nurarihyon no Mago Sweet Karakore: Zen

PVC, Movic

Purchase: 15 Apr 2011, 525¥

Nurarihyon no Mago Sweet Karakore: Kurotabou

PVC, Movic

Purchase: 15 Apr 2011, 525¥

Nurarihyon no Mago Sweet Karakore: Karasu Tengu

PVC, Movic

Purchase: 15 Apr 2011, 525¥

Нурарихьен но Маго

One Coin Grande Figure Collection Hakuouki Shinsengumi Kitan: Hijikata Toshizou

PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Apr 2010, 630¥

One Coin Grande Figure Collection Hakuouki Shinsengumi Kitan: Okita Souji

PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Apr 2010, 630¥

One Coin Grande Figure Collection Hakuouki Shinsengumi Kitan: Okita Souji

PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Apr 2010, 630¥

One Coin Grande Figure Collection Hakuouki Shinsengumi Kitan: Saitou Hajime

PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Apr 2010, 630¥

One Coin Grande Figure Collection Hakuouki Shinsengumi Kitan: Saitou Hajime

PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Apr 2010, 630¥

One Coin Grande Figure Collection Hakuouki Shinsengumi Kitan: Nagakura Shinpachi

PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Apr 2010, 630¥

One Coin Grande Figure Collection Hakuouki Shinsengumi Kitan: Harada Sanosuke

PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Apr 2010, 630¥

Хакуоуки

One Coin Grande Figure Collection Hakuouki Shinsengumi Kitan: Toudou Heisuke

PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Apr 2010, 630¥

One Coin Grande Figure Collection Hakuouki Shinsengumi Kitan: Kazama Chikage

PVC, Kotobukiya

Purchase: 01 Apr 2010, 630¥

Хакуоуки

Choco Ochi Lineage 2 x Hirai Yukio Vol.1: Dark Elf

PVC, Orchid Seed

Purchase: 30 Nov 2011, 1660¥

Choco Ochi Lineage 2 x Hirai Yukio Vol.1: Kamael

PVC, Orchid Seed

Purchase: 30 Nov 2011, 1660¥

Choco Ochi Lineage 2 x Hirai Yukio Vol.1: Dwarf

PVC, Orchid Seed

Purchase: 30 Nov 2011, 1660¥

Nendoroid Petite Rage of Bahamut: Teena

PVC, ABS, Good Smile Company

Purchase: 26 Aug 2014, 700¥

Nendoroid Petite Rage of Bahamut: Fighter

PVC, ABS, Good Smile Company

Purchase: 26 Aug 2014, 700¥

Фентези

Nendoroid Petite: B.G.M Festival Set – vol.0: Otome Asakura

PVC, ABS, Good Smile Company

Purchase: 10 May 2011, 700¥

Nendoroid Petite: B.G.M Festival Set – vol.0: Asuka Watarai

PVC, ABS, Good Smile Company

Purchase: 10 May 2011, 700¥

Nendoroid Petite: B.G.M Festival Set – vol.0: Miyako Miyamura

PVC, ABS, Good Smile Company

Purchase: 10 May 2011, 700¥

Nendoroid Petite: IDOLM@STER Cinderella Girls - Stage 02: Jougasaki Mika

PVC, ABS, Good Smile Company

Purchase: 28 Oct 2013, 600¥

Nendoroid Petite: IDOLM@STER Cinderella Girls - Stage 01: Rika Jougasaki

PVC, ABS, Good Smile Company

Purchase: 01 May 2013, 500¥

Nendoroid Petite: IDOLM@STER Cinderella Girls - Stage 01: Kanako Mimura

PVC, ABS, Good Smile Company

Purchase: 01 May 2013, 500¥

Nendoroid Petite: IDOLM@STER Cinderella Girls - Stage 02: Shimamura Uzuki

PVC, ABS, Good Smile Company

Purchase: 28 Oct 2013, 600¥

Девчонки и

Nendoroid Petit Uta no Prince-sama: Ittoki Otoya

PVC, ABS, Good Smile Company

Purchase: 17 Nov 2012, 500¥

Nendoroid Petite: IDOLM@STER Cinderella Girls - Stage 02: Maekawa Miku

PVC, ABS, Good Smile Company

Purchase: 28 Oct 2013, 600¥

Nendoroid Petit Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love Revolutions 1st Stage: Ittoki Otoya

PVC, ABS, Orange Rouge

Purchase: 03 Jun 2016, 800¥

мальчишки

Deformed Hitman Reborn! #2 (a): Sasagawa Ryouhei

PVC, Yujin

Purchase: 01 Nov 2008, 300¥

Deformed Hitman Reborn! #1: Yamamoto Takeshi (b)

PVC, Yujin

Purchase: 01 Jun 2008, 300¥

Deformed Hitman Reborn! #2 (b): Sasagawa Ryouhei

PVC, Yujin

Purchase: 01 Nov 2008, 300¥

Реборн

Naruto Premium Heroines: Yamanaka Ino Blue Swimsuit Ver.

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 May 2005

Naruto Premium Heroines: Yamanaka Ino

PVC, MegaHouse

Purchase: 01 May 2005

NARUTO Shippuuden Petit Chara Land - Kuchiyose no Jutsu Dattebayo!: Uzumaki Naruto

PVC, ABS, MegaHouse

Purchase: 30 Sep 2016, 810¥

Naruto Shippuuden Petit Chara Land Shippuden Kuchiyose! Ninkai Taisen Dattebayo!: Uchiha Sasuke

PVC, MegaHouse

Purchase: 31 Mar 2017, 735¥

Naruto Shippuuden Petit Chara Land Shippuden Kuchiyose! Ninkai Taisen Dattebayo!: Uchiha Madara

PVC, MegaHouse

Purchase: 31 Mar 2017, 735¥

Naruto Shippuuden Petit Chara Land - Shippuden Kuchiyose! Ninkai Taisen Dattebayo!: Senju Hashirama

PVC, MegaHouse

Purchase: 31 Mar 2017, 735¥

Мелкота по Наруто
Мальчишки
Девчушки
Девчушки
Наруто
Нурарихьен
Хакуоуки
Хакуоуки
Фентези
Мальчишки
Девчушки
Девчушки
Девчушки
Девчушки
Shelf Profile Figures Anime Blog Photos Activity Feedback Store
Send PM